Privacystatement

CMV Excelsior Schraard hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In onderstaande uitgangspunten geven we weer hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens.

CMV Excelsior Schraard  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt in ieder geval het volgende met zich mee:

  • persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze aan ons zijn verstrekt;
  • De verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Wij vragen uitdrukkelijke toestemming als dit nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens;
  • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • We delen persoonsinformatie bij voorkeur niet, tenzij dit nodig is voor tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verstrekt;
  • Wij zijn op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, deze respecteren we.

Als muziekvereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.